GERIUM - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Hlavné mesto Slovenskej republiky v Bratislave zriadilo GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava podla § 21 a nasl. zákona c. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podla § 35,36 a § 80 c. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. O zriadení vydalo zriadovaciu listinu s úcinnostou od 1. mája 2009.

Zariadenie pre seniorov - Gerium Pri trati 47, 821 06 Podunajské Biskupice

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 50 miest. Klienti sú tu umiestnení v 6-tich dvojposteľových a v 38-ich jednoposteľových izbách.

Zariadenie opatrovateľskej služby - Gerium Smolnícka ul.č.3, 821 03 Bratislava 2

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. č.3 má kapacitu 64 miest v členení, 16 jednolôžkových a 24 dvojlôžkových izieb.

S porozumením, úctou a dôstojnosťou k tretiemu veku

  Poskytujeme:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
 • Sociálne poradenstvo.
 • Sociálnu rehabilitáciu.
 • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť.
 • Ubytovanie.
 • Stravovanie (5 x denne strava, u diabetikov 6x denne strava).
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údžba bielizne a šatstva.
 • Sociálnu rehabilitáciu.
 • Osobné vybavenie.
 • Utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
Fill out my online form.

Adresa

GERIUM
Pri trati 47,
82107 Bratislava

02/40 240 111
kontaktujte nás
www.gerium.sk
GERIUM
Smolnícka č.3
821 03 Bratislava 2

02/48 213 911
kontaktujte nás
www.gerium.sk